Behandling av personuppgifter

– information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Wilton Row Capital (”Wilton Row”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kunder som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra sådana kontroller som är regulatoriska krav från tillsynsmyndigheter, för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten samt att vårda och kommunicera med våra kunder.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Wilton Rows olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Wilton Row och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Wilton Row under en tid om åtta (8) år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Wilton Row om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på pontus.aldell@wilton-row.com eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Wilton Row Capital AB, org. nr. 559061-1967, Mailbox 512, 114 11 Stockholm, https://wilton-row.com.

Cookies

 

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder cookies (små textfiler med information) bli informerade om vilka cookies som används, vad de används till och hur de kan undvikas. Läs mer om lagen och dess innebörd på Post och Telestyrelsens hemsida.

På wilton-row.com används olika typer av cookies som lagras på din dator, cookies som endast lagras under ditt pågående besök (sessionscookies), cookies som lagras även mellan dina besök samt så kallade tredjepartscookies.

Cookies används av wilton-row.com för att ge dig som besökare tillgång till olika grundläggande funktioner för att underlätta din användning och förbättra din upplevelse av webbplatsen. Information som sparas i cookies är exempelvis information kring formulär som du svarat på/fyllt i och inställningar för hur webbplatsen visas (upplösning, språk osv). 

 

Stänga av cookies

Du behöver inte acceptera att ta emot cookies om du inte vill och du kan närsomhelst stänga av cookies genom att ange detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt. Genom webbläsarens inställningar kan du även radera eventuella cookies som redan sparats på din dator. Tänk dock på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera.